Avtalsvillkor för webhotell och domäner

§ 1. Allmänt

§ 1.1
Dessa villkor reglerar förhållandet mellan abonnent och CMS 97 KARLSKRONA (nedan kallat CMS) samt i förekommande fall CMS Internet, Mitex Data eller samarbetspartner, avseende webhotellsabonnemang och därtill hörande tilläggstjänster.

§ 1.2 Abonnent kan vara fysisk person eller juridisk person. Är ej abonnenten myndig är dennes målsman ansvarig.

§ 1.3 Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av abonnenten till ytterligare part såvida ej

avtal härom slutits mellan CMS och abonnent.

§ 1.4 CMS levererar tjänster och produkter inom fem (5) arbetsdagar. Tilläggstjänster till webhotellet levereras normalt inom tio (10) arbetsdagar.


§ 2.
Web- och domänabonnemang

§ 2.1 
Vilka tjänster som ingår i webabonnemanget hos CMS framgår av separat faktura.

§ 2.2 Fri support på abonnemang under abonnemangs tiden. Gratis support ingår via e-post. Vidare finns på CMS hemsidor utförlig beskrivning av hur en rad funktioner på webhotellet skall hanteras. FAQ

§ 2.3 För att underlätta för abonnenten önskar CMS i många fall ej sätta gränser för vissa tjänster, i dessa fall anges obegränsat som benämning. CMS definition av obegränsat är att tjänsterna erbjuds inom rimliga gränser för vad mjuk- och hårdvara klarar. CMS förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avgöra gränserna för vad som är rimligt.

§ 2.4 Då kund önskar flytta domän från annat webhotell till CMS hjälper CMS till med detta. Flytt kan dock aldrig garanteras. Detta beror på att en del webhotell och domänregistraturer är mycket svåra att få kontakt med. I fall där CMS misslyckas med att flytta domän är ansvaret för flytten kundens och CMS kan inte hållas ansvarigt för detta.

§ 3. Avtalstid

§ 3.1
Avtalet löper månadsvis, halvårsvis eller årsvis beroende på vilken abonnemangsform som avtalats med abonnenten.

§3.2 Abonnemanget kan sägas upp senast 30 dagar innan abonnemangsperiodens utgång. Uppsägning skall ske skriftligen per brev.

§ 3.3 Återbetalning av erlagd abonnemangsavgift görs endast i de fall då uppsägningen grundas på förändringar i abonnemangsvillkor eller allvarliga driftsstörningar för vilka CMS eller dess underleverantör ansvarar. Vid driftstörningar återbetalas avgift motsvarande störningens varaktighet och vid förändringar i abonnemangsvillkoren återbetalas det hela resterande beloppet. Det belopp som skall återbetalas grundar sig på abonnemangets längd och kostnad.

§ 3.4 Vid uppsägning av års- eller flerårsabonnemang före avtalstidens utgång äger CMS rätt att debitera full avgift för inköpta domäner enligt CMS ordinarie prislista. De fakturor som förfallit till betalning skall betalas av kunden. En slutfaktura kommer att sändas till kunden för den tid som utnyttjats efter senast betalda faktura fram till tid för uppsägandet och den därpå följande uppsägningstiden. På fakturan debiteras även den administrativa avgiften samt kostnaden för domänavgift.

§ 3.5 Abonnent är skyldig att senast 30 dagar före avtalad abonnemangsbindningstids slut meddela om han ej önskar fortsätta vara abonnent. Om kund ej meddelar CMS i tid påbörjas en ny avtalsperiod med samma längd och med motsvarande villkor som det ursprungliga avtalet.

§ 3.6 CMS äger rätten att säga upp avtalet om abonnenten har brutit mot någon av punkterna i avtalet eller om CMS anser att kunden inte passar in i CMS kundbas. Uppsägningen skall ske skriftligen per brev eller e-post. Uppsägning skall anses ha skett fem (5) vardagar efter brevet lämnats till postbehandling eller två (1) vardagar efter sändande av e-post. Vid allvarligt missbruk av konto kan uppsägning ske omedelbart och en skriftlig information sänds då samtidigt som uppsägning äger rum.


§ 4. Betalning av avgifter för abonnemang och domäner

§ 4.1
Avgifter för webabonnemang faktureras i förskott om ej annat överenskommits, dock ej vid abonnemangsstart då normalt förfarande är att leverans sker i samband med att första fakturan sänds ut.

§ 4.2 Abonnent som underlåter att betala kommer att avstängas från sitt abonnemang, dock ej innan betalningspåminnelse eller varning har skickats antingen via e-post eller vanligt brev.

§ 4.3 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.

§ 4.4 Abonnenten skall snarast meddela CMS om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (inom 30 dagar efter fakturadatum) förlorar abonnenten rätten att göra invändning mot fakturan. Har abonnenten i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall CMS
medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som abonnenten är skyldig att betala.

§ 4.5 Samtalskostnader från abonnentens teleoperatör för uppkoppling till CMS webhotell server tillkommer och är inte CMS ansvar.

§ 4.6 Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod. Avgiftshöjning skall meddelas minst en månad i förväg. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg.

§ 4.7 Vid avgiftshöjning har abonnenten rätt att skriftligen säga upp avtalet med verkan från och med avgiftshöjningens ikraftträdande.

§ 4.8 Domäner som registreras av CMS för abonnents räkning registreras med CMS som ägare. Detta görs för att enkelt kunna hantera betalning av framtida domänavgifter, underhåll av domänen samt för att säkerställa CMS rätt till betalning från abonnent.

§ 4.9 Abonnent som önskar flytta domän till annat webhotell eller önskar hantera domänen helt själv av annan anledning äger rätt att göra så när helst så önskas. Avgift som vid ägarbyte tas ut av respektive domänregistratur, och andra kostnader som uppstår i samband med flytt, betalas av abonnent. CMS tar inte ut andra avgifter än de som åläggs av domänregistratur. I fall där ägarbytesavgiften kan anses oskäligt hög åtar sig CMS att under en tid av högst ett år, eller fram till domänen förfaller till förnyad betalning, hantera vidarepekning av domänen till annat hotell. Om abonnent därefter ej tar över domänen stängs domänen. Om abonnenten vill att CMS hanterar vidarepekning utgår avgift enligt prislista för domänpekning. Avgift för domän hanteras av CMS fram tills domänen har bytt ägare.

§ 4.10 Kund som missköter betalning av sitt abonnemang överlämnas till inkasso. I samband med att ärendet överlämnas till inkasso stängs kundens domän av. 

§ 4.11 Kund som betalar sin skuld till CMS efter inkassokrav och avstängning kan få sitt domänkonto aktiverat igen mot erläggande av öppningsavgift på 650:- (ex. moms), med undantag enligt § 4.12.

§ 4.12 Kund som har avtal som innebär kortare betalningsperiod än årsbetalning, och som fått abonnemang avstängt på grund av bristande betalning, debiteras resten av den med CMS avtalade avtalsperioden om betalning ej skett av samtliga fakturerade skulder senaste tio (10) dagar efter inkassokrav. Kundens abonnemang kan öppnas mot erläggande av den i § 4.11 stipulerade avgiften efter fullgjord betalning av samtliga skulder till CMS.

§ 4.13 Kund som alltjämt fyrtiofem (45) dagar efter avstängning ej har fullgjort sin betalningsskyldighet mister rätten till sitt abonnemang och avtalet sägs upp. Kunden kan därefter inte teckna nytt avtal hos CMS annat än om den ursprungliga skulden betalats. Vidare kan inte kund som visat betalningsoförmåga enligt ovan teckna abonnemang med annat än att förskottsbetalning sker. 

§ 4.14 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.


§ 5. Överlåtelse av abonnemang och domän

§ 5.1 Abonnenten får överlåta avtalet efter CMS medgivande. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen. Den frånträdande abonnenten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande abonnenten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten.

§ 5.2 Abonnent som önskar överlåta domän som han inköpt genom CMS, och för vilken CMS står som registrerad ägare, äger rätt att göra så under iakttagande först efter iakttagande av villkoren under § 4.9. Sker överlåtelse av domän som är kopplad till webhotell skall även webhotellsabonnemanget överlåtas till samma part som övertar domän, eller sägas upp.


§ 6. CMS ansvar

§ 6.1
CMS eller dess underleverantörer utövar ingen kontroll över information eller material som finns på CMS eller underleverantörs servrar, se dock § 8.2. CMS är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser som ej står under CMS direkta kontroll.

CMS är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på CMS eller dess underleverantörers eller samarbetspartners datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information.

§ 6.2 CMS raderar aldrig abonnentens information, vi förbehåller oss dock rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat datamedia. Vid uppsägning av abonnemang raderas dock alla uppgifter på abonnentens konto senast två veckor (14 dagar) efter avtalet upphört.

§ 6.3 CMS hanterar all kundinformation så som konfidentiell, detta för att värna om kundens integritet. CMS garanterar att ingen information som finns på kunders filareor eller e-postkonton lämnas ut till obehörig eller görs tillgänglig för obehörig, se dock § 6.1, andra stycket.

CMS kan genom beslut av behörig rättsvårdande myndighetåklagare åläggas att lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter. Vid brottsmisstanke mot abonnent kan CMS komma att utlämna information eller självmant anmäla till brottsutredande myndighet utan att begäran har lämnats till CMS om sådana uppgifter.


§ 7. Abonnentens ansvar

§ 7.1
Abonnenten förbinder sig att följa svensk lagstiftning, detta gäller även länkade objekt som strider mot denna. Abonnenten skall även följa andra regleringar som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av trafikmöjligheterna på Internet.

§ 7.2 Abonnenten förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till Internet i dess helhet och ej heller hos CMS eller dess underleverantör eller samarbetspartner.

§ 7.3 Abonnenten ansvarar för allt handlande denne utför via sitt/sina konto/konton i form av korresponde. Spam med e-post eller liknade medför skadestånd i relation till den skada som orsakats CMS eller deras samarbetspartners.

§ 7.4 Abonnenten ansvarar även för all information denne publicerar på sina hemsidor eller på annat sätt gör tillgängliga via sitt abonnemang hos CMS.

§ 7.5 Abonnenten får inte sälja, hyra ut eller ge bort plats till egna abonnenter inom ramen för sitt hårddiskutymme utan tillstånd från CMS. Detta gäller både abonnenter med egen domän och abonnenter under någon av CMS domäner. Det samma gäller övriga tjänster, inklusive e-postadresser, som tillhandahålls genom avtal med CMS. Med egna abonnenter avses alla som inte utgör medarbetare i företag, familj eller liknande.


§ 8. Användarpolicy

§ 8.1
CMS månar om sitt goda rykte och tar därmed avstånd från all oseriös användning av Internet. CMS förbehåller sig därför rätten till fri prövning av nedanstående regler.

§ 8.2 CMS har tillåtelse att göra kontroller av informationen på våra kunders lagringsutrymme. Om en användare bryter mot abonnemangsavtalet, förbehåller vi oss rätten att blockera den information som anses olämplig, är överträdelsen grov kan abonnenten avstängas helt eller delvis, från fortsatt nyttjande, utan rätt till återbetalning av till CMS inbetalda avgifter.

§ 8.3 Webabonnemang innebär att abonnenten ges möjlighet att publicera och tillhandahålla material på Internet via http- eller ftp-teknik. Underhåll och skötsel av materialet utförs av kund via ftp. Om kund har begärt det finns även stöd för så kallade Frontpage extensions.

§ 8.4 CMS skall alltid ha direktavtal med ägaren till domännamnet under vilket websidorna publiceras. Det skall av websidorna klart framgå vilken individ eller vilken firma eller organisation som ansvarar för sidornas publicering.

§ 8.5 Abonnenten kan delegera drift av webutformning, uppdatering etc - till skriftligen angiven annan person eller organisation. Detta begränsar inte abonnentens ansvar.


§ 9. Force majeure

§ 10.1
CMS skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet - såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer - som CMS skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder CMS inte heller kunnat undvika eller övervinna.


§ 11. Tvist

§ 11.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt, företrädesvis i Karlskrona tingsrätt.

Tillbaka